Arxiu del Blog

Casa de fusta a Riudecanyes. Tipologia 2

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Auditoria energètica

L’energia ha deixat de ser un bé que resol les necessitats creixents de la societat per convertirse en un bé que s’ha d’aconseguir amb alta eficiència i amb un baix cost  mediambiental.

LA MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ES UN DELS PILARS BÀSICS DE LES POLÍTIQUES ENERGÈTIQUES DELS PAISOS AVANÇATS, SOBRETOT A LA UNIÓ EUROPEA.

LA AUDITORIA ENERGÈTICA ES UNA EINA MOLT IMPORTANT PER A ACONSEGUIR L’ESTALVI I LA EFICIÈNCIA.

La auditoria es un estudi integral de tots els aspectes tant tècnics com econòmics que afecten al consum de les diferents energies en un edifici. El seu objectiu és definir el conjunt de reformes a realitzar per un ús racional de la energia en un edifici.

Objectius:

       1.-  Diagnòstic de l’edifici des del punt de vista de la eficiència energètica.

       2.-  Definir les mesures de millora per a un ús racional de la energia.

Fases de l’auditoria:

       1.-  Planificació i presa de dades.

       2.-  Característiques constructives de la envolvent tèrmica del edifici. Murs, sostres, terres, forats,                      

               carpinteríes, etc.  Equips productors de energia.

        3.-  Càlcul de la carga tèrmica de l’edifici actual.

         4.-  Relació dels punts dèbils en quan a eficiència energètica.

         5.-  Propostes de millora amb valoració econòmica.

         6.-  Càlcul de la nova carga tèrmica amb les millores introduides i evaluació de l’estalvi energètic      

                 aconseguit. 

DES D’AQUÍ FEM UNA CRIDA A TOTS ELS PROPIETARIS D’HABITATGES, COMUNITATS DE VEÏNS, AJUNTAMENTS, A TOTES LES EMPRESES QUE TAN EN ELS SEUS EDIFICIS COM EN ELS PROCESSOS DE PRODUCCIÓ VULGUIN INTRODUIR MESURES DE ESTALVI ENERGÈTIC,    QUE  COMENCIN PER ENCARREGAR UNA AUDITORIA ENERGÈTICA.

Eficiència energètica – introducció.

Els arquitectes hem de pensar que els edificis que projectem han de ser eficients energèticament.

Ja des de l’inici de cada projecte cal tenir en compte una sèrie de consideracions que anirem plantejant. Els coneixements que com arquitectes hem adquirit al despatx, en tot allò referent a la sostenibilitat i l’estalvi energètic en el edifcis, els anirem publican per tal de que puguin ser compartits per tots els interessats.

    1. Particulars que voleu construir el vostre habitatge nou de baix consum energètic.
    2. Companys arquitectes que volgueu  aplicar als vostres projectes conceptes dels que parlarem aquí.
    3. Promotors de nous habitatges on la eficiència energètica sigui el segell de qualitat de l’habitatge.
    4. Comunitats de propietaris interessades a millorar els vostres edificis energèticament.
Així també podreu entendre la nostra manera de veure l’arquitectura.
A continuació donem unes claus a tenir en compte en un edifici eficient energèticament.

Casa de baix consum energètic a Mollet del Vallès

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Aquesta casa situada al centre de Mollet del Vallès s’ha dissenyat tenint en compte 2 factors clau: Gran asolleiament i alt nivell de control de la radiació. En planta baixa hi tenim el pàrquing i la sala d’instal·lacions, en planta primera el programa de dia (menjador, estar, cuina, rentador i bany) i en planta primera els dormitoris i l’estudi. La planta coberta estarà ajardinada en un 30% i té un increment important de l’aillament tèrmic. La façana s’ha resolt amb paret de 15 de gero trasdossada per dins amb pladur i per fora amb plaques d’aïllament tèrmic de virutes de fusta tipus gutex de 80 mm acabat amb morter amb silicats (d’alta resistència) multicapa.