Arxiu del Blog

Rehabilitació de masia al montseny. Coberta

COBERTA

ABANS DE LA REFORMA, la coberta de la masia estava construïda amb tècniques antigues, en les quals, no es fa servir cap tipus d’aïllament tèrmic i amb teula ceràmica col·locada sobre llata per canal (subestructura paral·lela a les teules). Al damunt, les teules es disposen amb morter pobre i només als ràfecs i careners És una coberta freqüent en la nostra tradició arquitectònica i sobretot a les masies catalanes que es conserven. Però que generen problemes, si es tracta d’espais habitables, com ara pèrdues de calor, filtracions i deteriorament de les bigues malmeses.

La nostra actuació en persegueix l’objectiu de millorar el confort tèrmic de la masia amb la construcció de la nova coberta.

forjat

El primer que s’ha decidit fer, és retirar la coberta nova però, conservant aquelles teules que es troben en bon estat per a respectar l’estètica rústica que no volem perdre. Les teules aprofitades s’instal·laran com a teules cobertores i es compraran més si cal però tenint en compte que procedeixin de la mateixa zona respectant les mides i estat de conservació. En canvi per a les teules que formen la canal de la coberta es disposaran de noves per assegurar el seu correcte desaigüe. A continuació, es col·loquen les bigues pretensades que van recolzades sobre les parets de maçoneria. Un cop es garanteix l’estabilitat i suport d’aquestes, s’instal·la el revoltó ceràmic, la capa de compressió, una làmina impermeabilitzant i l’aïllant de poliestirè expandit.

forjat coberta

DESPRÉS DE LA REFORMA, s’obté una coberta estèticament integrada en l’entorn natural que l’envolta. Tècnicament aconseguim que la façana sigui funcional i aporti un bon confort per a les noves exigències. L’aportació del conjunt que conforma la coberta i sobretot l’aïllament evitarà les pèrdues energètiques i farà que es necessiti menys aportació externa per a mantenir la temperatura interior. Amb aquesta fase d’obra aconseguim donar valor a la masia per què funcioni energèticament, reduint el consum i garantint que la utilització d’un sistema d’energia renovable per climatitzar-la sigui efectiu posteriorment.

teules