Arxiu del Blog

Auditoria energètica

L’energia ha deixat de ser un bé que resol les necessitats creixents de la societat per convertirse en un bé que s’ha d’aconseguir amb alta eficiència i amb un baix cost  mediambiental.

LA MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ES UN DELS PILARS BÀSICS DE LES POLÍTIQUES ENERGÈTIQUES DELS PAISOS AVANÇATS, SOBRETOT A LA UNIÓ EUROPEA.

LA AUDITORIA ENERGÈTICA ES UNA EINA MOLT IMPORTANT PER A ACONSEGUIR L’ESTALVI I LA EFICIÈNCIA.

La auditoria es un estudi integral de tots els aspectes tant tècnics com econòmics que afecten al consum de les diferents energies en un edifici. El seu objectiu és definir el conjunt de reformes a realitzar per un ús racional de la energia en un edifici.

Objectius:

       1.-  Diagnòstic de l’edifici des del punt de vista de la eficiència energètica.

       2.-  Definir les mesures de millora per a un ús racional de la energia.

Fases de l’auditoria:

       1.-  Planificació i presa de dades.

       2.-  Característiques constructives de la envolvent tèrmica del edifici. Murs, sostres, terres, forats,                      

               carpinteríes, etc.  Equips productors de energia.

        3.-  Càlcul de la carga tèrmica de l’edifici actual.

         4.-  Relació dels punts dèbils en quan a eficiència energètica.

         5.-  Propostes de millora amb valoració econòmica.

         6.-  Càlcul de la nova carga tèrmica amb les millores introduides i evaluació de l’estalvi energètic      

                 aconseguit. 

DES D’AQUÍ FEM UNA CRIDA A TOTS ELS PROPIETARIS D’HABITATGES, COMUNITATS DE VEÏNS, AJUNTAMENTS, A TOTES LES EMPRESES QUE TAN EN ELS SEUS EDIFICIS COM EN ELS PROCESSOS DE PRODUCCIÓ VULGUIN INTRODUIR MESURES DE ESTALVI ENERGÈTIC,    QUE  COMENCIN PER ENCARREGAR UNA AUDITORIA ENERGÈTICA.

Eficiència energètica-orientació

POSICIO DEL SOL A LES 12 H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE.

POSICIO DEL SOL A LES 12H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE.

LA ORIENTACIÓ DEL EDIFICI JUGA UN PAPER IMPORTANT EN LA SEVA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La relació dels edificis amb el Sol depèn de la situació geogràfica i del clima concret del lloc on estigui situat.

En la nostra latitud ens interessa tant l’energia que ens proporciona el Sol a l’hivern com justament rebutjar la radiació (no la llum) a l’estiu; protegir al màxim la seva incidència. Aquesta energia la obtindrem de forma passiva principalment per les obertures del edifici. Serà en el tractament, quantitat i situació d’obertures i parts massisses on arribarem a les  solucions més adecuades per ser eficients energèticament.

Per obtenir els màxims  guanys solars d’energia a l’hivern, la façana captora (façana on podem tenir majors guanys solars d’energia) , ha d’estar orientada on hi ha la major radiació solar.  Normalment serà a la façana sud on trobarem major radiació.

A l’apartat de “eficiència energètica-introducció”  hem col·locat aquests dos conceptes:

       – APROFITAMENT PASSIU DEL SOL A L’HIVERN  ( guanys de energia amb radiació solar)

       – PROTECCIONS SOLARS A L’ESTIU  ( evitar els guanys directes de energia solar)

Aquests punts  tindran un article monogràfic  cadascun.

ESTUDIS SOLARS

Fen un estudi del recorregut del Sol respecte al nostre edifici podem extreure una informació important a l’hora de desenvolupar un projecte.

Algunes normatives municipals ja inclouen la obligació de rebre un determinat número d’hores de Sol als habitatges.

A través d’eines informàtiques  podem situar amb precisió l’edifici o barri a projectar i conèixer les hores del Sol, les ombres que produeixen els edificis,  així com les ombres entre els edificis. Això pot millorar molt el resultat de un projecte.

ESTUDI DEL RECORREGUT DEL SOL UN DIA D’HIVERN

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

EXPOSICIÓ SOLAR ENTRE DUES HORES CONCRETES A LES 12 H I A LES 15 H DEL 22 DE DESEMBRE

POSICIO DEL SOL A LES 12 H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE.

POSICIO DEL SOL A LES 12H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE.

EL CERCLE GROC ENS INDICA LA SITUACIÓ DEL SOL, EL RECORREGUT SOLAR I LES OMBRES DELS EDIFICIS A L’HORA INDICADA.

POSICIO DEL SOL A LES 15H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE

POSICIO DEL SOL A LES 15H (RECORREGUT DIARI DEL SOL) 22 DE DESEMBRE

COMPARAN LES DUES IMATGES VEIEM QUE ENTRE LES 12H I LES 15H EL SOL INCIDEIX PLENAMENT A LA FAÇANA LLARGA DELS EDIFICIS. PER TANT EN UNA SITUACIÓ DE HIVERN L’APROFITAMENT DE LA ENERGIA DEL SOL ES MOLT BONA.

ESTUDI DE LA RADIACIÓ SOLAR A LES SUPERFICIES DELS EDIFICIS

RADIACIO ACUMULADA ANUAL

ELS COLORS GROCS SON ELS DE MÀXIMA RADIACIO SOLAR I EL COLOR BLAU ESPAIS AMB MOLT POCA RADIACIÓ.

En els projectes d’edificació i urbanisme encara no es nessessari incloure estudis d’aquest tipus però a l’hora de projectar edificis i barris nous pensant en la eficiencia energètica son indispensables per tal d’arribar a bones solucions.