Arxiu del Blog

certificación energética de edificios existentes

ARQUITECTOS EXPERTOS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REALIZAMOS LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES.

ESTUDIAMOS LAS MEJORAS A REALIZAR EN UN EDIFICIO PARA MEJORAR LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA.

MODELADO CON EL PROGRAMA  LIDER Y CERTIFICACION CON CALENER.

SOLICITE PRESUPUESTO .          PRECIOS AJUSTADOS .         CUALQUIER TIPO DE EDIFICIO.

VAMOS A REALIZAR UNA SERIE DE POST A MODO DE CURSILLO SOBRE LA CERTIFICACIÓN

Certificat d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció

El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, mitjançant el qual s’aprova el procediment bàsic per a certificar l’eficiència energètica d’edificis de nova construcció, obliga els venedors i arrendadors dels edificis inclosos en el seu àmbit d’aplicació a facilitar un certificat d’eficiència energètica als compradors o llogaters d’aquests edificis. Aquest certificat haurà d’incloure informació objectiva envers les característiques energètiques dels edificis, de tal manera que se’n pugui valorar i comparar el comportament energètic i també per tal d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia a l’edificació.

PASOS QUE REALITZEM PER A LA CERTIFICACIO ENERGÈTICA

1.-   MODELATGE DE L’EDIFICI AMB EL PROGRAMA LIDER

              Es convenient realitzar el primer modelatge amb un avantprojecte una mica avançat, per poder comprovar si complirem des de la primera fase clara del projecte.  Els resultats en aquesta fase d’avantprojecte ajuden a prendre decissions per millorar tèrmicament el projecte.

 

 

 

 

 

 

2.-   RELACIO DE TOTS LES MATERIALS DE TANCAMENTS I OBERTURES DEL PROJECTE

Aquí és on s’introdueixen totes les dades dels materials que intervenen en l’ envolvent tèrmica de l’edifici per tal de calcular els coeficients de transmissió de tots els paraments tant verticals com horitzontals, així com el de totes les obertures.
3.-  COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DE TOTS ELS REQUERIMENTS DE L’HE1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
Les barres verdes indiquen que complim tant en aïllament per a la demanda de calefacció com en protecció a l’estiu i no necessitar una refrigeració excessiva. Quan més baixa és la barra VERDA respecte la de color BLAU, que es l’edifici de referència (el que marca les exigències de la normativa) més eficient és el nostre edifici. Aquestes mesures són totes PASSIVES  ja que en tot aquest procés no intervé cap tipus de  instal·lació. Si les barres de color verd estan molt juntes estem fen un edifici que compleix la normativa però està molt lluny de ser un edifici de baix consum energètic que és el que nosaltres creiem que s’han de construir i volem  conscienciar a tots els agents que intervenen a la construcció i a les administracions de la seva necessitat.  En el cas que mostrem, en calefacció dóna un estalvi del 53,7% del edifici de referència. Aixó vol dir que la nostra demanda de calefacció es quasi la meitat que l’edifici que hauriem de projectar complint la normativa. També ens indica que la instal·lació de calefacció necessita la meitat de la potència de instal·lació amb l’estalvi que aixó representa. Les emissions de CO2 venen relacionades directament amb les necessitats de calefacció, reduint aquestes necessitats reduïm també les emissions i ens ajudarà a obtenir una qualificació energètica més bona.
4.-   PROGRAMA CALENER
Un cop l’edifici compleix l’HE1 passem al programa calener on introduirem les instal·lacions del nostre edifici, tipus de energia que utilitzem, la producció de aigua calenta sanitària i ens donarà les emissions de CO2 i la qualificació energètica.
EN AQUEST CAS LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA ES UNA B.  LA MÀXIMA QUALIFICACIÓ ES UNA A.
A MÉS BONA QUALIFICACIÓ MENYS EMISSIONS DE CO2.  AQUESTA ES UNA MANERA CLARA DE DIFERENCIAR ELS EDIFICIS EFICIENTS ENERGÈTICAMENT DELS QUE NO HO SON.
TEMPS D’ELABORACIÓ: PER A UNA CASA DE 200 m2 : 2 – 3 DIES
PREU: 600 – 1000 EUROS