Arxiu del Blog

Municipio y sostenibilidad – los barrios futuros

CRITERIS PER PROJECTAR ELS NOUS BARRIS A LES NOSTRES CIUTATS.

 1.-    ORIENTACIÓ DELS EDIFICIS PER CONSEGUIR EL MÀXIM RENDIMENT ENERGÈTIC (NORD-  SUD).

2.-   EDIFICIS SENSE SÓTANO-GARATGE.   ELS COTXES EN EDIFICIS D’APARCAMENT A SOBRE RASANT  I            EQUIDISTANS DE LES ZONES D’HABITATGE I TREBALL.

3.-   SUPER-MANÇANES PER AL TRAFIC RODAT (MINIM DE 400 x 400 METRES). GRANS ZONES PEATONALS I VERDES.

4.-  CREAR UN MICROCLIMA NATURAL ADECUAT A L’ENTORN DELS HABITATGES.

5.-   BARREJA DE EQUIPAMENTS I ACTIVITATS AMB HABITATGE LLIURE I DE PROTECCIÓ.

6.-   PRIORITZAR LA CIRCUL·LACIÓ PEATONAL I EN BICICLETA AL BARRI I TRANSPORT PÚBLIC PER A LA CONEXIÓ AMB LA RESTA DE LA CIUTAT.

7.-   MANTENIR I DONAR CONTINUITAT ALS ELEMENTS NATURALS ( ESPAIS VERDS, RIERES, BOSCOS, ETC) EXISTENTS AMB ELS PROJECTATS ALS NOUS BARRIS.

8.-   PROJECTAR  EDIFICIS DE BAIX CONSUM ENERGÈTIC (EDIFICIS DE ENERGIA ZERO).

CRITERIOS PARA PROYECTAR LOS NUEVOS BARRIOS DE NUESTRAS CIUDADES.

1.-    ORIENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA CONSEGUIR EL MÁXIMO  RENDIMIENTO  ENERGÉTICO  (NORTE-  SUR).

2.-   EDIFICIOS SIN SÓTANO-GARAGE.   LOS COCHES EN EDIFICIOS DE  APARCAMIENTO  SOBRE RASANTE.

3.-   SUPER-MANZANAS PARA EL TRÁFICO RODADO (MÍNIMO DE 400 x 400 METROS). GRANDES ZONAS PEATONALES I VERDES.

4.-   CREAR UN MICROCLIMA NATURAL ADECUADO ALREDEDOR DE LAS VIVIENDAS.

5.-   MEZCLA DE EQUIPAMIENTOS I ACTIVIDADES CON VIVIENDA LIBRE I DE PROTECCIÓN OFICIAL.

6.-   PRIORIZAR LA CIRCULACIÓN PEATONAL I EN BICICLETA DEL BARRIO I  EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA   LA CONEXIÓN CON EL RESTO DE LA CIUDAD.

7.-   MANTENER I DAR CONTINUIDAD A LOS ELEMENTOS NATURALES ( ESPACIOS VERDES, RIERAS, BOSQUES, ETC) EXISTENTES CON LOS PROYECTADOS EN LOS NUEVOS BARRIOS.

8.-   PROYECTAR  EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO  (EDIFICIOS DE ENERGIA ZERO).

CRITERIA FOR NEW PROJECT AREAS OF OUR CITIES.
1. – ORIENTATION OF BUILDINGS TO GET MAXIMUM ENERGY EFFICIENCY (North-South).
2. – BUILDINGS WITHOUT BASEMENT-GARAGE. CARS IN BUILDINGS ABOVE GROUND PARKING.
3. – SUPER APPLE FOR THE ROAD TRAFFIC (MINIMUM OF 400 x 400 meters). BIG GREEN ZONE I PEDESTRIAN.
4. – CREATE A NATURAL RIGHT AROUND MICROCLIMATE PROPERTIES.
5. – MIX OF HOUSING FACILITIES I ACTIVITIES I SECURITY OFFICER FREE.
6. – I PRIORITY PEDESTRIAN CIRCULATION IN THE NEIGHBORHOOD I RIDE TRANSIT CONNECTION WITH THE REST OF THE CITY.
7. – I GIVE CONTINUITY TO KEEP THE NATURAL ELEMENTS (green spaces, streams, forests, etc.) WITH EXISTING PLANNED IN NEW AREAS.
8. – PROJECT LOW ENERGY BUILDINGS (BUILDINGS OF ZERO ENERGY).
我们的城市新建项目区的标准。
1 – 建筑物的方向得到最大的能源效率(南北)。
2 – 没有地下室,车库的建筑物。汽车在地面停车以上的建筑物。
3 – 超级苹果(400×400米及以上)的道路交通。绿色的大带我的行人。
4 – 创建周围小气候性能的自然权利。
5 – 免费的房屋设施,我活动,我安全官混合。

6 – 我在附近,我骑其他城市的公交系统连接优先行人流通。

7 – 我给的连续性,保持在新的领域现有计划的自然元素(绿地,溪流,森林等)。

8 – 项目低能耗建筑(作者:零能耗建筑)。