Category Archives: Uncategorized

Estudi luminic

Treballant en l’estudi luminic per un centre comercial a Guangzhou, mes endavant farem el balanç energetic i propostes de millora!

Fase de verificacio!

En un projecte entre mitgeres es important verificar les mides interiors per començar a dissenyar l’estructura i adaptar el projecte basic a l realitat existen.

Casa #BdV forjat

El proces constructiu continua, forjat amb voladou especial, berenjeno, trencaigües i tira de led!

Espais verticals #Sp

Casa #SP

Fa unes setmanes varem començar aquesta casa, un petit puzle per encaixar la casa al terreny, guanyar el maxim espai per la piscina, i tenir espais alts i ben conectats. Esperem que ens en sortim!

Casa #BdV

Comencem el setembre amb les obres d’una vivenda unifamiliar en planta baixa. De moment forjat sanitari!

Nou projecte en curs

Comencem un nou projecte al vallès, de moment topografia!

Reforma #RJ1

Textures i detalls de la casa #RJ1

Rehabilitació de masia al montseny. Façana

ABANS DE LA REFORMA, la façana de la masia presentava un estat de deteriorament avançat. Es podia diferenciar clarament la falta d’homogeneïtat i relació entre els materials empleats a la façana. Hi havia poca adhesió entre les pedres naturals que conformaven la façana, ja que el seu element d’unió era fang i palla.

pedra

El primer que s’ha decidit fer, per a potenciar el caràcter rural de la masia, és netejar tota la pedra i la terra que presenta a les juntes. A continuació, es van omplint els buits amb pedres que són escollides segons millor s’adaptin. Al mateix temps, es va rejuntant amb morter de ciment per a garantir una bona adherència i es va passant una esponja humida per que la junta quedi perfectament acabada. Un cop el morter estigui sec, es passa una esponja seca per a retirar el sobrant de morter. S’acaba rejuntant amb morter de calç amb la tonalitat que més afavoreixi la pedra.

2015-07-17 11.15.28

DESPRÉS DE LA REFORMA, s’obté una façana estèticament més homogènia i integrada en l’entorn natural que l’envolta. Tècnicament aconseguim que la façana sigui funcional i aporti un bon confort per a les noves exigències. Amb aquestes obres el que volem és col·laborar amb cura en la recuperació del patrimoni històric.

2015-07-17 11.15.28 (2)

Rehabilitació de masia al montseny. Coberta

COBERTA

ABANS DE LA REFORMA, la coberta de la masia estava construïda amb tècniques antigues, en les quals, no es fa servir cap tipus d’aïllament tèrmic i amb teula ceràmica col·locada sobre llata per canal (subestructura paral·lela a les teules). Al damunt, les teules es disposen amb morter pobre i només als ràfecs i careners És una coberta freqüent en la nostra tradició arquitectònica i sobretot a les masies catalanes que es conserven. Però que generen problemes, si es tracta d’espais habitables, com ara pèrdues de calor, filtracions i deteriorament de les bigues malmeses.

La nostra actuació en persegueix l’objectiu de millorar el confort tèrmic de la masia amb la construcció de la nova coberta.

forjat

El primer que s’ha decidit fer, és retirar la coberta nova però, conservant aquelles teules que es troben en bon estat per a respectar l’estètica rústica que no volem perdre. Les teules aprofitades s’instal·laran com a teules cobertores i es compraran més si cal però tenint en compte que procedeixin de la mateixa zona respectant les mides i estat de conservació. En canvi per a les teules que formen la canal de la coberta es disposaran de noves per assegurar el seu correcte desaigüe. A continuació, es col·loquen les bigues pretensades que van recolzades sobre les parets de maçoneria. Un cop es garanteix l’estabilitat i suport d’aquestes, s’instal·la el revoltó ceràmic, la capa de compressió, una làmina impermeabilitzant i l’aïllant de poliestirè expandit.

forjat coberta

DESPRÉS DE LA REFORMA, s’obté una coberta estèticament integrada en l’entorn natural que l’envolta. Tècnicament aconseguim que la façana sigui funcional i aporti un bon confort per a les noves exigències. L’aportació del conjunt que conforma la coberta i sobretot l’aïllament evitarà les pèrdues energètiques i farà que es necessiti menys aportació externa per a mantenir la temperatura interior. Amb aquesta fase d’obra aconseguim donar valor a la masia per què funcioni energèticament, reduint el consum i garantint que la utilització d’un sistema d’energia renovable per climatitzar-la sigui efectiu posteriorment.

teules